Kestlik areng

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia missioon on aidata kaasa elurikkuse säilimisele. Teadvustame oma ühiskondlikku ja keskkonnaalast mõju ja vastutust. Aitame kaasa meie tegevusega seonduvate arengustrateegiate täitmisele, sh Tartu Ülikooli arengukava A2025, “Tartu 2030” ja  „Eesti 2035“, Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid, Euroopa elurikkuse strateegia 2030, Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja Nagoya protokoll, ÜRO säästva arengu eesmärgid. Järgime Eesti Rohelise Muuseumi keskkonnajuhtimise süsteemi põhimõtteid.

Teadus- ja haridustöö elurikkuse säilitamiseks

Dokumenteerime ja uurime elurikkust

Dokumenteerime Eesti ja kogu maailma loodust järelpõlvedele ning edendame elurikkuse ja looduskeskkonna säilitamisele panustavaid teadusuuringuid. Meie kogud ja digiarhiivid on avaandmetena kasutamiseks teadlastele, harrastusteadlastele, õppijatele, avalikkusele Eestis ja maailmas.  

 • Arengame e-taristut, mille abil on võimalik kogude digiarhiivindus, elurikkuse, kliima- ja keskkonnamuutuste dokumenteerimine, uurimine, õpetamine ja populariseerimine, sh PlutoF ja eElurikkus ning nendega seotud rakendused PlutoFGo ja loodusheli.
 • Meie kogud hõlmavad geoloogilisi, zooloogilisi, botaanilisi, mükoloogilisi, mikrobioloogilisi, DNA ja keskkonnaproovide kogusid. Neile lisandub elustaimede kollektsioon botaanikaaias.

Õpetame loodust tundma, kaasame looduse hoidmisele

Meie haridustegevuste kese on looduse tundmise ja keskkonnateadlikkuse suurendamine.

 • Meil on loodusteemalised püsiekspositsioonid ja näitused, millega kaasnevad keskkonnateemasid teadvustavad publikuprogrammid ja õppeprogrammid.
 • Õppeprogramme viime läbi loodusmuuseumis, botaanikaaias, linnaruumis ja loodusradadel. Pakume ligi sadat keskkonnahariduse kvaliteedimärgiga õppeprogrammi.
 • Looduse tundmise ja keskkonnahoidliku elustiili edendamiseks korraldame igal aastal üle-eestilise Loodufestivali ja harrastusteaduse kampaania looduvaatluste maraton.

Keskkonnamõju vähendamine

Töökorraldus ja töökultuur

Teadvustame oma toimimise keskkonnamõju ning tegutseme eesmärgiga seda vähendada. Julgustame töötajaid kaasa mõtlema kestliku toimimise ja töökultuuri edendamisel.

 • Meil on määratud keskkonnategevuste eest vastutav koordinaator ja moodustatud keskkonnatöörühm. Oleme määratlenud keskkonnahoiu eesmärgid ja tegevuskava, meelespea igapäevatööks, juhendid näituste valmistamiseks ja ürituste korraldamiseks.
 • Soodustame töötajate enesearengut.
 • Jälgime ja parandame töökeskkonda. Võimaldame paindlikku töökorraldust ja kaugtööd.
 • Peame kinni võrdse kohtlemise põhimõttetest ning rakendame töötervishoiu ja terviseedenduse meetmeid.

Kasutame ressursse säästlikult

Kasutame ruumi- ja energiaressursse ning muid tööks vajalikke vahendeid säästlikult.

 • Jälgime ressursikasutust ja rakendame meetmeid selle vähendamiseks, näiteks valgusjuhtimise, kütte ja ventilatsiooni automaatika.
 • Töökorraldusega peame silmas jäätmetekke vältimise ja vähendamise eesmärki. Tekkinud jäätmed sorteerime liigiti.

Hoiame liigirikkust meie tegevuspaikades

Hoiame elurikkuse säilitamist ja edendame liigirikkust botaanikaaias ja loodusmuuseumi õuealal.

 • Botaanikaaia avamaal ja kasvuhoonetes rakendame loodussõbralikke hooldusmeetodeid. Kompostime aiajäätmeid. Elektrienergia tootmiseks võtame kasutusele päikesepaneelid.
 • Loodusmuuseumi õuealal soodustame elurikkuse suurenemist, lõpetades muru niitmise ning aidates kaasa liigirikkama koosluse kujunemist.

Oleme aktiivne koostööpartner keskkonnahoiu edendamisel

Panustame keskkonnahoiu strateegilisse planeerimisse. Osaleme keskkonnahoiule suunatud teadusprojektides, populariseerimises ning meie tegevusalaga haakuvates rakendustes.

 • Osaleme rahvusvahelistes võrgustikes, sh Euroopa taksonoomiataristu konsortsiumis CETAF, Globaalse elurikkuse informaatika taristus GBIF, Euroopa hajusate teaduskogude taristus DiSSCo, botaanikaaedade organisatsioonis Botanical Gardens Conservation International, Globaalse elurikkuse genoomika võrgustikus GGBN, mitmetes Euroopas ja globaalselt olulise mõjuga teadusprojektides.
 • Osaleme Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse töös.
 • Korraldame igal aastal arvukalt kaaskorraldajaid ja kogukondi kaasavalt üle-eestilise Loodusfestivali ja loodusvaatluste maratoni.

Karud teatris

Ootame noori osalema linnalaagris „Karupoja suveseiklus“!

Metsavaimud masinas

Näitus „Metsavaimud masinas“

Kanuuretk Alam-Pedjal

Avasta Eesti loodust Loodusloovusfestivali sündmustel Lõuna-Eestis ja mujal